21

OCTOBER 2023

Ang Pagbabalik ng Hari

by | 202204, Devotionals

Share with family and friends
Narrated by Neo Rivera & Written by Timmy Yee

Meron ka pa bang nilu-look forward sa buhay? Sana naman ay meron; pero kung wala, pakinggan mo ang second part ng ating series na “Jesus is Coming Back!”

 Iniuutos ko sa iyo, sa pangalan ng Diyos na nagbibigay-buhay sa lahat, at sa harapan ni Cristo Jesus na nagbigay ng mabuting patotoo kay Poncio Pilato, sundin mong mabuti nang may katapatan ang mga iniutos sa iyo hanggang sa pagbabalik ng Panginoong Jesu-Cristo.

1 Timoteo 6:13–14

Kadalasan kapag ang kuwento or movie ay may kasamang salita o concept na “the return,” kaabang-abang ito. Alam mo kung bakit? Dahil babalik na ang paboritong hero. Muling mabubuhay ang napatay na bida, o magpapakita muli ito mula sa matagal na pananahimik. May dalang pag-asa ang bawat kuwentong may sequel, para bang “a second chance in life.”

Do you look forward to a future na puno ng tunay na pag-asa dahil may hatid itong kalayaan? Kalayaan mula sa paghihirap, sa problema, sa heart aches, at iba pa. May exciting na sequel ang ating timeline sa earth. In the future, ang bida ng buhay natin, ang Panginoong Jesus na Hari ng mga hari, ay magbabalik at iyan ay tiyak. Jesus is coming back and that is when Christians will join Him in eternity. Ay, teka. Tinanggap mo na ba Siya as your personal Savior and Lord? That’s the first step para maranasan mo ang eternity with Jesus Christ.

Kung tinanggap mo na Siya, isabuhay mo na ang iyong pagka-Cristiano. Mamuhay kang lagi with the thought na kasama mo si Jesus. Maging mabuti at sundin ang Kanyang mga utos, na para naman sa ating kapakanan. Ang pagsunod sa Kanya ay pagpapakita ng ating pagmamahal sa Kanya.

Kung sa tingin mo wala nang magandang puwedeng i-look forward sa buhay, nagkakamali ka, kaibigan. There is an eternity ahead of us together with the Lord Jesus, the King of kings. Look ahead and live your life with this in mind.

Yes, Jesus is coming back for you. Kami rin, magbabalik bukas para sa last part ng ating series na “Jesus is Coming Back!” Kita-kits!

Share this encouraging page to family and friends.

LET’S PRAY

Panginoong Jesus, salamat po at Kayo ay babalik muli. Salamat dahil may pag-asa sa darating na bukas. Tulungan Ninyo akong mamuhay nang may katapatan sa Inyo. Amen.

APPLICATION

Basahin ang 1 Timoteo 6:11–19. Piliin ang mga habilin ni Pablo kay Timoteo at ituring mong ito rin ay para sa iyo. Pag-isipan kung paano mo isasapamuhay ang mga habiling ito habang hinihintay mo ang pagbabalik ni Jesus.

SHARE THIS QUOTE

CAN WE PRAY FOR YOU?

5 + 9 =