Road Signs ni God

Road Signs ni God


Narrated by Joyce Burton Titular

Ang pagsunod sa batas trapiko ay katulad din ng pagsunod natin sa Panginoon at sa Kanyang mga salita. The Word of God serves as road signs for us.

Road Signs ni God

Unlimited Supply


Narrated by Alex Tinsay

God can use each one of us to be His channels of supernatural provisions and blessings—mataas man ang ating katungkulan o ordinaryo lang tayong mamamayan.

Hindi Ka Nag-iisa

Hindi Ka Nag-iisa


Narrated by Camila Kim Galvez”

At kung may pangarap ka mang hindi pa natutupad, huwag kang panghinaan ng loob. Always remember that God is a step ahead, and He is working on your behalf.

Kapag may bagyo

Kapag may bagyo


Narrated by Alice Labaydan”

Let us not forget that God is in control of everything—natural man iyang bagyo o bagyo ng buhay. Jesus is powerful at kaya Niyang patigilin ang mga nakakapinsala sa atin.

Prayer Shield

Prayer Shield


Narrated by Alice Labaydan

God is faithful and true to His word. Sinabi Niya na whatever we ask in faith ay mangyayari.