3

NOVEMBER 2022

Beauty Behind the Scars

by | 202211, Devotionals

Share with family and friends
Narrated by Mari Kaimo & Written by Thelma A. Alngog

“Tingnan ninyo ang aking mga kamay at mga paa. Ako nga ito. Hawakan ninyo ako at pagmasdan.”

Lucas 24:39

Have you seen the movie Wonder? It’s a feel-good movie tungkol sa isang fifth grader na merong facial deformity at scars because of a congenital condition. It delivers a strong message about appreciating people for who they are and not for what they look like.

Speaking of scars, naisip mo ba kung anong itsura ng scars ni Jesus? Kakaiba ang mga peklat Niya sa lahat — not signs of a defect but they are marks of glory! Nang unang nagpakita si Jesus sa Kanyang mga disciples, “they were startled and frightened, thinking they saw a ghost” (Luke 24:37). Then, ipinakita Niya ang Kanyang scars sa Kanyang mga kamay at paa (Luke 24:40). Sinabi din sa John 20:24 na si Thomas ay wala nang dumating si Jesus kaya hindi niya pinaniwalaan ang resurrection, and he insisted on seeing with his own eyes the scars of Jesus. Pagkalipas ng walong araw, Jesus finally visited and offered to show His scars to Thomas. Noon pa lang naniwala si Thomas kaya sinabi ni Jesus na pinagpala ang mga taong hindi nakakita ngunit sumampalataya (John 20:25–29).

Our heart, not just our skin, can also have scars in the form of painful memories. May mga pagkakamali ka ba sa buhay na ayaw mo nang balikan? Marahil ay namamanhid na ang katawan mo sa dami ng peklat o bakas ng nakaraang pagsubok ng buhay. But we don’t have to stay this way. Nais ng Diyos na manampalataya tayo sa Kanya. Jesus’ scars will forever tell us His final victory on the cross. Kung anuman ang iyong mga scars sa buhay, tandaan mo na kasama na yan sa mga sugat at latay na naranasan ni Jesus sa Krus ng Kalbaryo. Inako na Niya ang iyong mga kasalanan. In the case of Jesus, there is beauty behind the scars. And He can create beauty in your own scars,too.

Share this encouraging page to family and friends.

LET’S PRAY

Thank You, Jesus, for being our scarred Savior! Sabi mo nga, “It is finished.” Tulungan Mo po kaming makita ang true beauty and treasures of our scars.  

APPLICATION

Kung paulit-ulit na bumabalik sa alaala mo ang mga peklat ng iyong buhay,  always remember Jesus’ scars. He already paid the price for all our sins.

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

2 + 2 =