9

APRIL 2021

Diyos, Aming Tahanan

by | 202104, Courage, Devotionals, Hope

Share with family and friends
Narrated by Jocelyn Rayton & Written by Michellan Kristine S. Alagao

Panginoon naming Diyos, ikaw ang aming tahanan, buhat pa nang simulang lumitaw ang aming angkan.

Mga Awit 90:1

Kapag narinig mo ang salitang “house” o “home,” ano ang unang pumapasok sa iyong isip? Ano sa palagay mo ang characteristics ng isang “perfect home”? Maganda? Maaliwalas? Puno ng pagmamahalan?

Sinabi ni Moses, na sumulat ng Mga Awit 90, na ang Diyos ang kanyang tahanan. Ano kaya ang ibig niyang sabihin? Bakit kaya niya nai-compare sa isang tahanan ang Diyos? Ano ang ipinapahiwatig ng “tahanan” bilang metaphor?

Si Moses at ang mga Israelita ay maraming taong nagpaikot-ikot sa disyerto pagkaraan nilang makalaya mula sa Egipto. Sa mga panahong iyon, ang Diyos ang naging kanlungan, proteksyon, at kapahingahan ni Moses at ng mga Israelita. Siya ang naging “tahanan” nila.

Pinagtibay ng sumunod na awit, ang Mga Awit 91, ang idea na ang Diyos ang ating tahanan. Isa Siyang muog at kanlungan. Sa piling Niya, tiyak na mararanasan natin ang Kanyang pagkalinga. Saan ka man naroroon, anuman ang yari ng iyong tirahan, ang tunay na proteksyon, kapahingahan, at pagmamahal ay sa Diyos mo matatagpuan. Siya ang iyong tahanan.

Share this encouraging page to family and friends.

LET’S PRAY

Maraming salamat sa Inyong Salita, Panginoon. Tulungan Ninyo akong maging committed na basahin ang buong Biblia, pati ang mga bahaging hindi agad madaling maunawaan. Humihingi ako ng gabay sa Inyo, Holy Spirit, para makakuha ng insight at revelation. Salamat na ipinakita Ninyo sa akin na Kayo talaga ang aking tahanan.

APPLICATION

Subukang magbasa ng isang psalm araw-araw sa loob ng isang buwan. I-highlight o underline ang mga verse na hindi mo masyadong maintindihan. Manalangin at humingi ng tulong sa Holy Spirit para maunawaan mo ang Salita ng Diyos. Makipag-usap din sa iyong pastor o small group leader tungkol sa iyong nabasa, o maghanap ng ibang resources, tulad ng reliable na commentaries tungkol sa Psalms.

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

7 + 1 =