30

JANUARY 2024

Share with family and friends
Narrated by Mari Kaimo & Written by Thelma A. Alngog

Pagkatapos, isa sa mga anghel ay nagsabi,”Iligtas ninyo ang inyong sarili! Huwag kayong lilingon o hihinto sa libis! Magtago kayo sa kaburulan para hindi kayo mamatay!”

Genesis 19:17

“Hindi kami naniniwala diyan!” Yan ang sigaw ng mga tao mula sa Barangay Talamak. Dito nakatira sina Mang Sino (o ang tawag sa mga sinungaling na tao), si Mang Duro (o mandurugas), at si Mang Daraya. They were against the godly values being promoted by the Christians.

In Genesis 18, mababasa natin tungkol sa isang lugar kung saan ang mga  naninirahan doon ay labis din ang kasamaan. Kinausap at pinapili ni Abram si Lot, “Piliin mo ang dakong gusto mo, at doon ako sa kabila.” Iginala ni Lot ang kanyang paningin sa kapatagan na sagana sa tubig, ang Kapatagan ng Jordan na malapit sa Sodom at Gomorrah. Doon na siya nanirahan at lumipat naman si Abram sa Hebron (Genesis 13).

Dumating sa Sodom ang dalawang anghel na sinugo ni Yahweh kaya inanyayahan sila ni Lot na sa tahanan nila magpalipas ng gabi. Nang matutulog na sila, pinaligiran ng mga taga-Sodom ang bahay ni Lot. Lahat ng lalaki ng lungsod, bata at matanda, ay naroon. Pasigaw nilang tinanong si Lot, “Nasaan ang mga panauhin mo? Palabasin mot sisipingan namin!” Pinatabi ng mga taga-Sodom si Lot at binalaan na sasaktan ito ngunit hindi sila nagtagumpay dahil binulag ng mga anghel ang mga tao kayat hindi nila nakita ang pinto. Pinatakas ng mga anghel sina Lot, mga anak nito at kamag-anak dahil wawasakin ni Yahweh ang lungsod. Sinabi ng isa sa mga anghel, Iligtas ninyo ang inyong sarili! Huwag kayong lilingon o hihinto sa kapatagan! Magtago kayo sa kaburulan para hindi kayo mamatay!” Pinaulanan ng Diyos ng nagniningas na asupre ang lungsod, ngunit ang asawa ni Lot ay lumingon kaya’t siya ay naging haliging asin (Genesis 19:26).

Sodom and Gomorrah were evil cities that experienced divine judgement and punishment. What happened there tells us how God feels about sin, especially sexual immorality and worldliness. Ikaw, have you ever left a sinful environment? Don’t look back! Magsisi at huwag na muling lingunin ang mga kasalanan.

Share this encouraging page to family and friends.

LET’S PRAY

Our Heavenly Father, forgive me. Turuan Ninyo akong huwag nang lingunin o balikan muli ang aking mga kasalanan. I surrender to You all my sins. Thank You for Jesus, the Savior of my life.

APPLICATION

Tell your family and friends that God is a good and merciful God. He gives us the chance and choice to live for Him. Always remember, turn from your sins and obey God.

SHARE THIS QUOTE

CAN WE PRAY FOR YOU?

13 + 12 =