17

JANUARY 2022

God Can Set You Free from Addiction

by | 202201, Devotionals, Salvation, Security

Share with family and friends
Narrated by Alex Tinsay & Written by Jeaneth DP Panti

Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos, at hindi niya ipapahintulot na kayo’y subukin nang higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon.

1 Mga Taga-Corinto 10:13

Walang pinipiling tao ang addiction. Even the strongest, kindest, and most successful people can fall into this trap. It has many faces, too. Ang alak, sugal, sigarilyo, drugs, pornography, shopping, video games — ay ilan lamang sa mga bagay na nagbibigay ng panandaliang pleasure at mabilisang escape sa mga problema sa mundo.

Magsisimula sa tikim, hanggang sa hindi natin namamalayan na these seemingly harmless habits have evolved into something dark and disturbing — mahirap labanan at takasan; nagdudulot ng hiya, kalungkutan, at minsan, kapahamakan.

If you are struggling with addiction, you may feel as if all hope is lost. But the Apostle Paul, in 1 Corinthians 10:13, reminds us na walang tukso o pagsubok ang darating sa atin na hindi pa naging bahagi ng karanasan ng tao. All of us will struggle from temptations kaya nais ng Panginoon na maging handa tayo upang labanan ang mga ito. He can give us the strength to say no to any temptation, to any addiction.

Yes, we can rely on God and not on our own strength and power. Kaya’t kung ikaw ay nanghihina, tumawag ka kay Jesus at Siya ang iyong magiging lakas. Tutulungan ka rin Niya sa pamamagitan ng ibang tao, kaya’t huwag magdalawang-isip na humingi ng tulong o gabay sa iyong mga mahal sa buhay, spiritual leaders, at medical experts. God will surround you with people who can help you overcome.

If you are battling addiction, nariyan pa rin ang Diyos para sa iyo. When we are weak, God will make us strong. He will help us when we are unable to save ourselves from addiction.

Share this encouraging page to family and friends.

LET’S PRAY

Panginoong Jesus, patawarin Mo po ako sa mga panahong dumepende ako sa sarili kong lakas at kagustuhan. Salamat dahil hindi Mo ako iniwan, even in the face of addiction. Tulungan Mo po akong pagtagumpayan ang pagsubok na ito, through Your strength and grace.

APPLICATION

Sa tulong ng prayers and perseverance, you can improve your lifestyle and live free from addiction. Stay away from temptations by removing triggers of your addiction from your home. Sabihin mo sa iyong family and friends na ikaw ay magko-commit sa recovery, then ask for their support.

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

13 + 7 =