10

NOVEMBER 2021

Share with family and friends
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
Narrated by Erick Totanes & Written by Precious Marian Calvario

Ang sandatang ginamit namin sa pakikipaglaban ay hindi sandatang makamundo, kundi ang kapangyarihan ng Diyos na nakakapagpabagsak ng mga kuta. Sinisira namin ang mga maling pangangatuwiran, ginagapi namin ang lahat ng pagmamataas laban sa kaalaman tungkol sa Diyos, at binibihag namin ang lahat ng isipan upang matutong sumunod kay Cristo.

2 Corinto 10:4-5

Pagkagising mo sa umaga, ano ang unang pumapasok sa isip mo? At sa buong araw, ano ang tumatakbo sa isip mo? Maikukumpara raw ang isipan natin sa isang blangkong papel. Taon-taon, napupuno ang isip natin ng samu’t saring memories, ideas, and experiences na humuhubog sa mga pananaw, ugali, at lifestyle natin. Makapangyarihan ang isipan natin dahil ito ang control center ng katawan natin. Ang laman nito ang nagdidikta sa decisions at gagawin natin sa buhay—pang-araw-araw man o life-changing.

Sa panahon natin ngayon, naglipana ang samu’t saring ideologies, philosophies, reasoning, at activities na hindi naaayon sa Salita ng Diyos. Wala itong ipinagkaiba sa panahon ni Apostle Paul. Noon at ngayon, ang isip natin ay puwedeng mapuno ng worldly thoughts o ng godly thoughts. God warns us about conforming to this world. He wants us to renew our minds by filling it with His Word (Romans 12:2). Ito ang sandatang maka-Diyos na makakasira sa mga maling pangangatuwiran, makakatalo sa lahat ng pangongontra ng mga tao sa Diyos, at magpapasunod sa mga tao kay Cristo.

Sa araw na ito, bihagin natin ang lahat ng makamundong kaisipan na nagbibigay sa atin ng takot, insecurity, doubt, at nag-uudyok sa atin na kumilos nang hindi nakalulugod sa Panginoon. Punuin natin ang isip natin ng Salita ng Diyos. Let us have a godly state of mind, and by the grace of God, magagawa nating sundin ang mga bilin ni Cristo.

Share this encouraging page to family and friends.
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

Panginoon, patnubayan po Ninyo ako para maging mapanuri sa mga napapanood, nababasa, at napapakinggan ko. Tulungan Ninyo ako na bantayan ang laman ng aking isip at panatiliing puno ito ng Salita Ninyo para masunod Ko Kayo. Sa ngalan ni Jesus, Amen.

APPLICATION

Ugaliing magbasa ng Bible. Maging mapili sa mga pinapanood na TV shows, movies, at social media contents. Ganoon din sa pinapakinggang music. The more na nag-aaral ka ng Salita ng Diyos, the more na mauunawaan mo kung ano ang kalugud-lugod sa Panginoon.

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

3 + 7 =