26

FEBRUARY 2022

Hallowed be Your Name

by | 202202, Devotionals, Salvation, Security

Share with family and friends
Narrated by Lara Quigaman & Written by Yna Reyes

Ganito kayo mananalangin, “Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan.”

Mateo 6:9 

Mabigat ang implications ng words na “hallowed be Your name” sa Lord’s Prayer. Sadly, dahil sobrang familiar ng prayer sa atin, we often mouth the words mindlessly.

“Hallowed” means “holy” — banal. Diyos na banal ang nilalapitan natin whenever we pray. Siya ang Diyos na inaawitan ng mga anghel ng, “Banal, banal si Yahweh na Makapangyarihan sa lahat! Ang buong daigdig ay puspos ng kanyang kaluwalhatian (Isaias 6:3). Sa Kanyang presensya, walang nasabi ang propetang si Isaias kundi, “Kawawa ako sapagkat ako ay isang makasalanan at mula sa isang lahing makasalanan”(Isaias 6:5).

Kung magpapakatotoo tayo, mare-realize natin ang na-realize ni Isaias. Lahat tayo ay makasalanan. Kahit pa mukhang banal tayo sa tingin ng iba. Kahit pa trying hard tayo to do good works. “Lahat tayo’y naging marumi sa harapan ng Diyos. Ang mabubuting gawa nati’y maruruming basahan ang katulad” (Isaias 64:6). Kitang-kita ng Diyos ang totoong kalagayan ng ating puso.

Because we are sinners, hindi natin malalapitan ang Diyos na banal just by ourselves. Makakalapit lang tayo sa Kanya through Jesus Christ. Sa krus ng kalbaryo, inako ni Cristo ang mga kasalanan natin. “Sa Kanyang pagkamatay sa krus, pinasan niya ang bigat ng ating mga kasalanan upang tayo’y mamatay na sa kasalanan at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos … ” (1 Pedro 2:24). Kung totoo para sa iyo ang katotohanang ito, makakalapit ka sa banal na Diyos. You can pray with confidence, “Hallowed be Your name.”

However, ang “hallowed be Your name” ay hindi natatapos sa prayer lang. Kailangan itong ipamuhay. We pray “hallowed be Your name” when we honor God sa trabaho, sa pamilya, sa barkada, sa social media. We pray “hallowed be Your name” when we help those in need (Santiago 1:27). We pray “hallowed be Your name” when we say NO to anything that is displeasing to our holy God.

Share this encouraging page to family and friends.

LET’S PRAY

Ama namin, purihin ang Inyong kataas-taasang pangalan! Turuan po Ninyo akong manalangin at mamuhay ayon sa katotohanang Kayo ay banal. Help me honor You in everything I think, say, and do. Amen.

APPLICATION

Paano mo isasabuhay mula ngayon ang “hallowed be Your name” sa Lord’s Prayer?

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

13 + 11 =