20

FEBRUARY 2022

Hindi na Black Sheep

by | 202202, Devotionals, Salvation, Security

Share with family and friends
Narrated by Sonjia Calit & Written by Marlene Legaspi-Munar

Kinabukasan, nakita ni Juan na si Jesus ay lumalapit sa kanya. Kaya’t sinabi niya, “Tingnan ninyo, siya ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan.”

Juan 1:29

Kapag sinabing ang isang tao ay black sheep, isa siyang kahihiyan sa pamilya, masama, o walang silbi. Kaya naman hindi maganda kapag ikinapit sa iyo ang bansag na “black sheep.” Pero alam mo ba na ang maamong tupa ay isang imaheng iniuugnay kay Jesus?

Bago umalis ang Israelites sa Egypt, inutusan ng Diyos ang bawat pamilya na pumili ng tupa o kambing na papatayin (Exodo 12:1-3). Sa gabing itinakda ng Diyos, sabay-sabay na pinatay ng mga Israelita ang mga hayop at kumuha sila ng dugo nito at ipinahid sa magkabilang poste at itaas ng pintuan ng kanilang bahay (6-7). Ang lahat ng tirahan na may pahid ng dugo ay “nilampasan” ng parusang kamatayan para sa mga panganay na anak na lalaki at walang masamang nangyari sa kanila habang ang buong Egypt ay pinaparusahan ng Diyos (12-13). Ang “paglampas” ng parusang kamatayan sa mga tirahang may pahid ng dugo ng tupa ay tinatawag na Passover o Paskwa. Ang tupa namang pinatay upang ang dugo nito ay ipahid sa hamba ng mga pintuan ay tinatawag na Passover Lamb. Pagkaraan ng gabing iyon, lumaya ang mga Israelita mula sa pagkaalipin sa mga Egipcio.

Ang Passover Lamb ay anino lamang ng tunay na Lamb of God — si Jesus (Juan 1:29; 1 Mga Taga-Corinto 5:7). Namatay si Jesus sa krus at ang nabuhos Niyang dugo ang naging kabayaran para sa ating mga kasalanan. Kung mananampalataya tayo sa Kanya, hindi na natin mararanasan ang espirituwal na kamatayan. Sa halip, ipagkakaloob Niya sa atin ang buhay na walang hanggan — sagana at malaya mula sa pagkaalipin sa kasalanan (Mga Taga-Roma 6:23; Mga Taga-Roma 8:2). Hindi mo kailangang mamuhay bilang isang black sheep dahil dumating na ang Kordero ng Diyos, si Jesus na nagbibigay-buhay at katuwiran, at nagpapalaya para mamuhay ka nang makabuluhan.

Share this encouraging page to family and friends.

LET’S PRAY

Salamat, Jesus, dahil Ikaw ang Kordero ng Diyos na namatay sa krus para tubusin ako sa kasalanan. Tinatanggap Kita bilang Tagapagligtas. Salamat sa pagbibigay ng buhay na walang-hanggan at pagpapalaya sa akin mula sa kasalanan. Susunod ako sa Iyong kalooban.

APPLICATION

I-meditate at i-memorize ang Mga Taga-Roma 8:2 hanggang sa maging buhay na buhay ito sa iyo. Pinalaya ka na ni Jesus sa kasalanan kaya magagawa mong tumanggi sa kasalanan.

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

5 + 10 =