2

MARCH 2022

Hirap Ka bang Magpatawad?

by | 202203, Devotionals

Share with family and friends
Narrated by Erick Totanes & Written by Yna Reyes

at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin.

Mateo 6:12

Walang taong naturally forgiving. Ang natural sa atin ay ang magalit sa nagkasala sa atin at magtanim ng sama ng loob. Ang instinct ng sinaktan o inisahan ay gumanti. Mula sa mga bata hanggang sa pinaka-educated adults at sa pinaka-advanced nations, to get even when we are wronged is the norm. It’s part of our human nature.

Walang taong walang kasalanan. “Sapagkat ang lahat ay nagkasala, at walang sinumang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos” (Mga Taga-Roma 3:23). Kaya naman kailangan natin laging dasalin ang “Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan.” And if we truly mean it, God will forgive us. Sapagkat “kung ipinapahayag natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maaasahan nating patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito, at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan, sapagkat siya’y tapat at matuwid” (1 Juan 1:9).

Dahil napatawad ka na ng Diyos, He expects you to forgive those who have wronged you. “Sapagkat kung pinapatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Ama na nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinapatawad ang iba, hindi rin naman patatawarin ng inyong Ama ang inyong mga kasalanan” (Mateo 6:1415).

Hirap ka bang magpatawad? Consider this: On the Cross of Calvary, Jesus bore our sin and shame and experienced God’s wrath on our behalf. Ikaw at ako dapat ang ipinako sa krus na iyon! Tayo ang may malaking utang at atraso sa Diyos. But Christ canceled that debt with His death. With His blood, He washed away our sins!

Kung hirap ka pa ring magpatawad, don’t stop trying. And keep praying this petition in the Lord’s Prayer. As much as we need God’s forgiveness, we also need to learn to forgive in order to advance His Kingdom on earth.

Share this encouraging page to family and friends.

LET’S PRAY

Father, turuan po Ninyo akong maging maagap sa paghingi ng tawad sa mga nagagawan ko ng mali. Turuan din po Ninyo akong maging handang magpatawad sa mga nakakagawa ng mali sa akin.

APPLICATION

May kailangan ka bang kausapin para makahingi ka ng tawad? Or, may kailangan ka bang patawarin? Kailan mo gagawin ang dapat mong gawin? Simulan mo ngayon sa panalangin.

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

6 + 12 =