1

AUGUST 2021

Share with family and friends
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
Narrated & Written by Rebecca M. Cabral

Kayo ang ilaw ng sanlibutan.

Mateo 5:14

Imagine na mag-isa kang naglalakad sa madilim na lugar. Hindi mo nakikita ang iyong nilalakaran kaya nangangapa ka at takot na takot. Hanggang saan ang kadilimang ito? Kailan magkakaroon ng liwanag? Ano ba ang kahahantungan nito? Ito ang mga katanungang naiisip mo nang maalala mo ang Mga Awit 23:4: “Dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan, pagkat Ika’y aking kaagapay.” Nawala ang takot mo nang panghawakan mo ang Salita ng Diyos. Unti-unting nagliwanag ang kalangitan. Nabuhayan ka ng loob at nasabi mong, may pag-asang liwanag sa gitna ng kadiliman.

Totoo ngang madilim ang mundong ating ginagalawan dahil sa kasalanan. People turn away from God, and they live according to their beliefs and lusts. They make their own laws. Pero as followers of Jesus, we can be the light that will shine through this dark world. Ang sabi ni Jesus, “Kayo ang ilaw ng sanlibutan ¼ dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit” (Mateo 5:14, 16). Bilang mga Cristiano, sa halip na pabayaan lang ang mga taong patuloy na nabubuhay sa kadiliman ng kasalanan, akayin natin sila kay Jesus na Siyang ilaw ng sanlibutan.

Ganito ang ginawa ni John the Baptist. Nagpatotoo siya sa mga tao patungkol kay Jesus. Gayun din, isinugo ni Jesus si Apostle Paul sa mga tao para imulat ang mga mata nila sa katotohanan at ibalik sa kaliwanagan. Dahil sa pangangaral ni Pablo sa iba’t ibang lugar, marami ang nanampalataya kay Jesus at napatawad sa kanilang mga kasalanan.

Kapag nagsilbi tayong liwanag sa mga taong namumuhay sa kadiliman, matatagpuan nila si Jesus na Siyang tunay na liwanag. Darating ang panahon, magniningning sa liwanag ang ating bayan.

Share this encouraging page to family and friends.
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

Lord, lumalapit kami sa Inyo nang may pagpapakumbaba. Tinatanggap namin ang pagpapatawad Ninyo sa aming pagkukulang na ibahagi ang Inyong liwanag sa mga taong lumalakad sa dilim. Simula ngayon, sa tulong Ninyo, sisikapin naming maging ilaw sa mundong nababalot ng kadiliman ng kasalanan. Magliwanag po Kayo sa aming buhay, Panginoong Jesus. Amen.

APPLICATION

Ibahagi sa iyong mga kamag-anak, kaibigan, o kakilala ang Mabuting Balita at liwanag na matatagpuan lamang kay Jesus. Gawin ito nang may pagmamahal. Humingi ng direksyon sa Diyos kung paano mo ito magagawa nang ayon sa Kanyang kalooban.

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

8 + 9 =