16

DECEMBER 2021

Share with family and friends
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
Narrated by Mari Kaimo & Written by Tim Yee

Malaya na tayo dahil pinalaya tayo ni Cristo. Kaya magpakatatag kayo at huwag nang paalipin pang muli!     

Mga Taga-Galacia 5:1

Noong 1970s, madalas naririnig ang sigaw para sa kalayaan. Tuwing may rally ang mga aktibista sa Recto at Mendiola, ang sigaw nila ay, “Kalayaan mula sa mapang-api!” “Kalayaan mula sa rehimen!” o di kaya ay “Kalayaan sa imperyalismo!”  Kahit sa panahon ngayon, may naghahanap pa rin ng kalayaan. Isang college student at member ng isang debate team ang nagtanong: “Sa isang demokratikong bansa, bakit parang meron pa ring sumusupil sa kalayaan natin?”  Saan nga ba tayo hindi makalaya? Ano ba ang dahilan at hindi tayo malaya?

Sa totoo lang, kasalanan ang dahilan ng lahat ng pasakit na tila gumagapos sa lahat ng tao at sa buong lipunan. Halimbawa, ang panlalamang, pag-abuso sa kapangyarihan, pananakit sa kapwa—ang mga ito at iba pang maling gawa ay kasalanan. At ang namumuhay sa kasalanan ay alipin ng kasalanan. Buti na lang, pinalaya na tayo ni Jesus sa kasalanan at kung mananampalataya tayo sa Kanya, hindi na tayo magiging alipin (Roma 6:22). Binayaran ng dugo ni Jesus ang mga kasalanan natin kaya napatawad tayo ng Diyos. At kung mahulog man tayo sa pagkakasala at magkamali muli, kung pinananampalatayanan natin ang Kanyang finished work on the cross, hindi na tayo muling matatali ng tanikala ng kasalanan. Ang pagtanggap kay Jesus Christ at sa katotohanan na namatay Siya at nabuhay na muli para pagbayaran ang ating kasalanan ay magreresulta sa kalayaan ninuman.

Gusto mo bang maging malaya? Sabi ng Mga Taga-Galacia 5:1, “Malaya na tayo dahil pinalaya tayo ni Cristo. Kaya magpakatatag kayo at huwag nang paalipin pang muli!”. Kaibigan kung nais mo ng kalayaan, matatagpuan mo ito sa Panginoong Jesus. Manalangin tayo.

Share this encouraging page to family and friends.
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

Panginoong Jesus, salamat na sa pamamagitan ng pagkamatay Ninyo sa krus, napalaya ako sa kapangyarihan ng kasalanan. Tulungan Ninyo ako para sa araw-araw ay makalakad ako nang malaya at hindi na sunud-sunuran sa kasalanan. Pagliwanagin rin po Ninyo ang isip ko para mapalaya ako sa kalituhan. Amen.

APPLICATION

Kung nanalangin ka kaibigan, tiyak na tutulungan ka ng Panginoon na mamuhay nang malaya at hindi na alipin ng kasalanan. Mas makakabuti na maghanap ka ng mga taong sumusunod din kay Jesus para lalo mo pa Siyang makilala at matutunan ang pagsunod sa Kanya.

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

8 + 13 =