19

NOVEMBER 2023

May Ngiti sa Pasko

by | 202312, Devotionals

Share with family and friends
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
Narrated by Miriam Quiambao-Roberto & Written by Thelma A. Alngog

Christmas is a joyful season. It also brings hope despite difficult situations. Welcome to our series “Christmas: It’s About Jesus.”

Makinig ka! Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang sanggol na lalaki, at siya’y papangalanan mong Jesus. Siya’y magiging dakila at tatawaging anak ng Kataas-taasang Diyos. Ibibigay sa Kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David upang maghari sa angkan ni Jacob magpakailanman. Ang kanyang paghahari ay pangwalang hanggan.”  

Lucas 1:31-33

Maraming nagsasaya tuwing Pasko, pero may isang dalagita na hindi natutuwa kapag sumasapit ang Pasko. Kahit kasi ang araw na ito ang mismong kaarawan niya, bago mag-Pasko ay namatay ang buo niyang pamilya dahil sa isang aksidente. Siya lang ang nabuhay at umpisa noon ay masama ang loob niya kapag Pasko. Minsan, habang umiiyak ay tinanong niya ang Diyos, “Kung talagang totoo po Kayo, bakit hindi Ninyo iniligtas ang aking pamilya? Bakit pa ako magce-celebrate ngayon ng Pasko?” Malungkot nga ang pangyayari, pero ginamit ng Diyos ang mensahe ng isang pastor para mangusap sa kanya at tanggapin si Jesus bilang Savior.

Ayon sa Lucas 1:28, nang ipahayag ng anghel kay Maria na siya ay kinalugdan ng Diyos, naguluhan siya. Kaya sinabi sa kanya ng anghel,” Huwag kang matakot Maria sapagkat naging kalugud-lugod ka sa Diyos. Makinig ka! Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang sanggol na lalaki, at Siya’y papangalanan mong Jesus. Siya’y magiging dakila at tatawaging Anak ng Kataas-taasang Diyos…” (vv. 30-32).

Ang sanggol na dinala noon ni Maria sa kanyang sinapupunan ay ang Anak ng Kataas-taasang Diyos na matagal nang hinihintay na Tagapagligtas ng Israel at ng buong sangkatauhan. The prophet Isaiah foretold the coming of the Messiah with much hope when he said: “For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders. And he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace” (Isaiah 9:6).

Kung nagagalit ka, nalilito o nangagamba, bakit hindi mo tanggapin si Jesus? Hayaan mo na Siya ang mag-alaga at magpayo sa iyo, mag-alis ng pangamba mo at takot. Maaari nating i-celebrate ang Pasko nang may pag-asa kapag hinayaan nating Siya ang maghari sa ating puso. Gaya ng dalagita sa ating kuwento, kung si Jesus ang nasa puso mo, mawawala ang galit mo at makakangiti ka na ngayong Pasko.

Kita-ktis tayo uli bukas para sa pagpapatuloy ng ating series na “Christmas: It’s About Jesus.”

Share this encouraging page to family and friends.
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

Jesus, I open my heart to You and receive You as my Savior, my Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, and Prince of Peace. Alisin Mo ang anumang galit, pangamba o kalituhan sa puso ko. Ngayong Pasko, Ikaw ang dahilan para mapangiti ako.

APPLICATION

Acknowledge and honor the beauty and character of our Savior Jesus Christ by meditating on Isaiah 9:6. Declare that Jesus is your Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace, and the Light Shining in the Darkness.

SHARE THIS QUOTE

CAN WE PRAY FOR YOU?

1 + 7 =