29

OCTOBER 2023

Our Healer God

by | 202310, Devotionals

Share with family and friends
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
Narrated by Rebecca M. Cabral & Written by Rebecca M. Cabral

 Ang sabi niya, “Kung Ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang Aking kautusan at mga tuntunin, hindi Ko ipararanas sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala Ko sa Egipto. Akong si Yahweh ang inyong manggagamot.”

Exodo 15:26

Isa ka ba sa mga nagtatanong kung bakit mayroong hindi pinapagaling ang Diyos sa kanilang karamdaman? Malinaw ang pahayag ng Diyos sa Exodo 15:26. Are we obedient to His commands? Gayundin naman, sinabi ni Santiago, “Pagagalingin ng Diyos ang maysakit dahil sa panalanging may pananampalataya; palalakasin siyang muli ng Panginoon at patatawarin ang kanyang mga kasalanan” (Santiago 5:15).

If there was one person with incredible faith in the healing power of Jesus, ito ay ang babaeng dinugo ng labindalawang taon. Nang mabalitaan ang pagdating ni Jesus, nakipagsiksikan siya sa maraming tao maabot lamang ang laylayan ng damit ni Jesus. Sapagkat iniisip niyang: mahipo ko lang ang kanyang damit, gagaling na ako” (Marcos 5:28).

Natakot ang babae nang tanungin ni Jesus kung sino ang humipo sa kanyang damit. “Subalit sinabi sa kanya ni Jesus, ‘Anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Umuwi ka na at ipanatag mo ang iyong kalooban. Ikaw ay magaling na’” (Marcos 5:34). Her extraordinary faith in Jesus healed her.

What about unconfessed sin? Does it withhold healing? Ang sabi ni Santiago, “Kaya nga, ipagtapat ninyo sa inyong mga kapatid ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ninyo ang isa’t isa, upang kayo’y gumaling. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid” (Santiago 5:16).

Mahirap maunawaan kung bakit may mga taong gumagaling at mayroong hindi gumagaling. Isang halimbawa si Apostle Paul na dinapuan ng matinding sakit. Tatlong beses niyang idinalangin sa Panginoon na alisin ito sa kanya, pero hindi niloob ng Diyos. Bagkus, ang ipinangako ng Diyos kay Paul ay kapahayagan ng Kanyang kapangyarihan sa kabila ng kanyang kahinaan (2 Mga Taga-Corinto 12:8–9). Despite his terrible sufferings, Paul lived for the propagation of the gospel, preaching the death, resurrection, and lordship of Jesus Christ.

Share this encouraging page to family and friends.
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

Lord, thank You for reminding me that Your grace is enough to get me through my sufferings. Give me the perseverance of Paul, so in my weaknesses I can live in the sufficiency of Your grace. Amen.

APPLICATION

Divert your focus from your pain to God’s higher purpose for your life. God is working behind your sufferings.

SHARE THIS QUOTE

CAN WE PRAY FOR YOU?

6 + 6 =