18

NOVEMBER 2021

Paasa Ba Si God?

by | 202111, Devotionals, Salvation, Security

Share with family and friends
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
Narrated by Joyce Burton-Titular & Written by M.C. Navarro

Kung paanong ang langit ay mas mataas kaysa lupa, ang aking kaparaanan ay higit kaysa inyong kaparaanan, at ang aking kaisipan ay hindi maaabot ng inyong kaisipan.

Isaias 55:9

There are countless verses in the Bible that assure us that God answers prayers. Si Jesus mismo, sinabi na kapag tayo’y humingi, tayo’y bibigyan (Mateo 7:7-8, Lucas 11:9-10, Juan 16:24). Pero malamang, lahat tayo, naranasan nang magdasal pero hindi dumating ang tugon na inaasahan.

Okay lang ito kung maliit na bagay lang ang pinag-uusapan. Pero paano kapag nasisante ka pagkatapos mong ipagdasal na maging maayos ang lahat sa trabaho mo? Paano kung nakatanggap ka ng masamang diagnosis pagkatapos mong ipagdasal ang mga resulta ng blood tests mo? Paano kung pumanaw ang mahal mo sa buhay pagkatapos mong idulog sa Diyos ang kalagayan niya?

It’s not hard to feel like na-scam ka at pinangakuan ka ng tulong na hindi dumating. Feeling mo, para kang na-ghosting ni Lord just when you need Him the most. Hindi natin dapat kalimutan that we live in a fallen world. Death exists. Sickness exists. Sin and its consequences exist. It’s practically guaranteed that we will experience loss and difficult times dahil kahit kailan, hindi sinabi ni Lord na exempted tayo sa mga problema.

Kapag nakaranas tayo ng matinding unos, maaaring tanungin natin—kung tunay na mahal tayo ng Diyos, bakit hinayaan Niyang pagdaanan natin ang bagay na yun? In times like these, let’s remember Isaiah 55:9—mas higit na mabuti ang paraan ng Diyos kaysa iniisip o gusto nating mangyari. Think of people in the Bible whose lives turned for the worst, pero sa huli binago ng Diyos ang mga pangyayari. Joseph. Lazarus. At higit sa lahat, si Jesus. Na-disappoint ang disciples ni Jesus sa Kanyang pagkamatay, pero laking pagkamangha nila nang malamang nabuhay Siya! Kinailangang mamatay ni Jesus at pagkatapos ay mabuhay muli para mailigtas Niya tayo sa kapangyarihan at kaparusahan ng kasalanan.

We may never understand why we have to go through certain difficulties. Pero maaari nating panghawakan ang katotohanan na ang kaparaanan ng Diyos ay higit sa ating kaparaanan, at hindi man natin maabot ngayon ang Kanyang kaisipan, darating ang panahon, ayon sa Kanyang kalooban, mauunawaan din natin ang mga bagay-bagay.

Share this encouraging page to family and friends.
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

Panginoon, kapag nawawalan na ako ng pag-asa, lalo akong lalapit sa Inyo dahil alam kong kahit ano pa man ang pinagdaraanan ko, nariyan Kayo. Maaasahan ko ang pagmamahal at kalinga Ninyo bilang Ama ko sa langit.

APPLICATION

Kung nangangailangan ka ng comfort o dagdag na lakas sa pagharap sa mga problema, basahin ang Mga Awit 138:7-8.

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

12 + 4 =