29

MARCH 2022

Share with family and friends
Narrated by Joyce Burton-Titular & Written by Joshene Bersales

Subalit kung ipinapahayag natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maaasahan nating patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito, at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan, sapagkat siya’y tapat at matuwid.

1 Juan 1:9

May alaga ka bang hayop? O baka may kilala kang may alagang aso o pusa. Kasama sa proper pet care ay ang pagpapakain ng iyong alaga. A well-fed pet is a happy pet. At kapag masaya ang alaga mo, natural lang na maging masaya ka rin.

Pero paano kung isang kasalanan ang inaalagaan mo? Lahat tayo ay may pet sin — kasalanang ating binabalik-balikan. Pwedeng isa itong bisyo na hindi natin matigilan, maling relationship na hindi natin matapos, o galit sa isang tao na hindi natin ma-let go. We feed this sin daily instead of turning our backs against it, kaya naman lumalaki lang ito nang lumalaki. Pero unlike our beloved cat or dog, hindi nagdadala ng ligaya ang pet sin natin. Takot, lungkot, at frustration ang madalas na dulot nito.

How do we deal with pet sins? Maaaring pilit natin silang nilalabanan using our own strength. Pero we’re not strong enough to fight temptation on our own. Tanging sa tulong lamang ng Diyos will we have any hope of defeating it.

Alam ni Jesus kung gaano katindi ang temptations sa mundo. Forty days and forty nights siyang sinubukang tuksuhin ni Satanas sa disyerto (Mateo 4:1-11). Pero napagtagumpayan Niya ang lahat ng iniharap na tukso ng Diyablo. At dahil dito, Siya ang Perfect Helper natin laban sa kasalanan.

Mahirap talikuran ang kasalanan, lalo na kung naging bahagi na ito ng pang-araw-araw na buhay natin. Pero hindi ito imposible. Huwag tayong matakot na ilapit kay Jesus ang ating paboritong kasalanan. Humingi tayo ng tawad at tulong para labanan ito. Hindi Siya mapapagod na patawarin at linisin tayo nang paulit-ulit. And with His help, siguradong matatalikuran na natin ang ating pet sin.

Share this encouraging page to family and friends.

LET’S PRAY

Dear Jesus, patawarin Mo ako sa pagkapit ko sa aking paboritong kasalanan. Tulungan Mo akong talikuran ito at lumakad nang matuwid kasama Mo.

APPLICATION

Isulat ang iyong pet sin sa isang pirasong papel. Manalangin sa Diyos na tulungan kang talikuran ito. Pagkatapos ay punitin ang papel bilang tanda ng iyong decision na labanan ang kasalanang ito.

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

4 + 9 =