30

NOVEMBER 2022

Tukso, Layuan Mo Ako!

by | 202204, Devotionals

Share with family and friends
Narrated by Erick Totanes & Written by Timmy B. Yee

Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao. Tapat ang Diyos, at hindi niya ipapahintulot na kayo’y subukin nang higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito.

1 Mga Taga-Corinto 10:13

“O, tukso, layuan mo ako,” ang linya ng isang kilalang kanta, pero iiwas nga ba ito? Sinasabing ang taong nakayapak at naglalakad sa nagbabagang uling ay siguradong mapapaso. Ang bawat decision, tama man o mali, ay may katumbas na consequence.

Nahihirapan ka bang umiwas sa tukso at tila ba lagi na lang nadarapa? Paalala sa bawat isa ng talatang ito mula sa 1 Mga Taga-Corinto 10:13 ang pinagdaanan ni Jesus noong Siya ay nagkatawang tao. Natukso Siya pero hindi sumuko. Dumaan sa pagsubok pero hindi nadapa.

May isang motoristang nakitang mag-yellow ang traffic light. OK, isipin nating ikaw ito. Alam mong aabutin ka ng red light at baka mahagip ng paparating na sasakyan. Kung ipipilit mo, alam mong aksidente o di kaya’y traffic violation ang iyong aabutin. What will you do? As you consider your next step, remember na every wrong decision will result in dire consequences. Isusugal mo ba ang buhay mo sa tuksong alam mong may masamang idudulot sa iyo?  Sa bawat tamang desisyon mo naman, sa pag-iwas mo sa tukso, mapapanatag kang hindi ka maliligaw at mapapahamak.

Mababasa natin sa 1 Mga Taga-Corinto 10:23, “Mayroon namang magsasabi, ‘Malaya akong gumawa ng anuman,’ ngunit hindi lahat ng ito ay nakakabuti. ‘Malaya akong gumawa ng anuman,’ ngunit hindi rin lahat ng ito’y nakakatulong.” Kaya naman, pag-isipan mong mabuti ang bawat desisyong gagawin mo tuwing natutukso. Huwag magpadaig sa kahinaan, bagkus ay humingi ng tulong sa Panginoong Jesus na mapaglabanan ang tukso at mamuhay na malaya sa ano mang multa na dulot ng pagkakamali.

Share this encouraging page to family and friends.

LET’S PRAY

Panginoong Jesus, ako ay mahina at laging nadarapa. Tulungan Mo po akong mapagtagumpayan ang kahinaan ko sa tukso. Patawarin Mo po ako sa mga maling desisyong nauwi sa pagkakasala. Patnubayan Mo po ako upang hindi na muling magkamali at magpadala sa mga kahinaan ko.

APPLICATION

Isuko sa Panginoong Jesus ang mga kahinaang nagdadala sa iyo sa pagkakasala. Makabubuti ring humanap ng pinagkakatiwalaang tao na may mas malalim na pananampalataya sa Diyos para matulungan at gabayan ka.

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

4 + 3 =