21

DECEMBER 2021

Share with family and friends
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
Narrated by Gutch Gutierrez & Written by Precious Marian Calvario

Kinakailangang siya ang maging dakila at ako nama’y maging mababa.

Juan 3:30

Naitanong mo na ba sa sarili mo ang ganito: Ano ang mission ko sa buhay?

Alam ni John the Baptist ang kanyang mission dahil kilala niya ang Master niya—walang iba kundi ang Diyos. Kaya sa simula pa lang ay naintindihan na niya ang kanyang purpose: ang ihanda ang mga Israelita sa pagdating ng Messiah sa pamamagitan ng pagtuturo tungkol sa pagsisisi sa kasalanan, bautismo ng tubig, at pagpapatawad (Lucas 3:3-6). Ang kanyang mission ay katuparan ng prophecy ni Propeta Isaias (Isaias 40:3-5) at ipinahayag ng anghel na si Gabriel sa kanyang amang si Zacarias bago magdalang-tao ang ina niyang si Elizabeth (Lucas 1:11-17).

Kaya naman nang makita ni John ang Holy Spirit sa anyong kalapati na bumaba at nanatili kay Jesus, nag-testify siya na si Jesus ang tupa ng Diyos na ipinangakong mag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Although may followers siya, pinasunod niya sila kay Jesus (Juan 1:35-37) at ipinaalala na hindi siya ang Messiah kundi lingkod lamang na nagagalak sa pagdating Niya. At sinabi niya, “Kinakailangang siya ang maging dakila at ako nama’y maging mababa.”

Tulad ni John the Baptist, malalaman lang natin ang tunay nating mission kung kikilalanin natin ang Diyos bilang Master na Siyang may plano sa buhay natin. Inilalagay tayo ng Master sa mga lugar, status, position, o sa mga pagkakataon na magagamit Niya tayo para sa Kanyang Master Plan. May kanya-kanyang mission ang bawat isa sa atin. At kapag natupad natin ito, siguradong mae-experience din natin ang kagalakan ni John nang makilala na ng mga tao si Jesus. Sa pagtupad natin ng ating mission, let’s remember na kinakailangang Si Jesus Christ ang maging dakila at tayo nama’y maging mababa. Sa mission natin, si Jesus Christ ang bida.

Share this encouraging page to family and friends.
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

Panginoon, hinihiling ko na mas lalo ko Kayong makilala at maunawaan ko rin kung ano ang mission Ninyo para sa akin. Kinikilala ko Kayo, Lord Jesus, na Master ng buhay ko. Sa lahat ng gagawin ko, patuloy Kayong maging bida at madakila. Amen.

APPLICATION

Kilalanin ang ating Master sa pamamagitan ng pagbabasa ng Bible, pagsali sa Bible studies, at pagdalo sa church kung saan ipinapangaral si Cristo. Kung hindi mo pa tinatanggap si Jesus Christ bilang iyong Savior, maaari mong i-click ang icon na “Chat with Us” para maipanalangin ka ng ating prayer counselor.

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

12 + 9 =