30

NOVEMBER 2021

Share with family and friends
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
Narrated by Joyce Burton-Titular & Written by Precious Marian Calvario

Sinabi sa kanya ni Yahweh, Lumakad ka at gamitin mo ang buong lakas mo upang iligtas ang Israel mula sa mga Midianita. Ako mismo ang nagsusugo sa iyo.Sumagot si Gideon, Ngunit Panginoon, paano ko maililigtas ang Israel? Ang aming angkan ang pinakamahina sa lipi ni Manases, at ako naman ang pinakahamak sa pamilya namin.” Sinabi sa kanya ni Yahweh, Makakaya mo ito sapagkat tutulungan kita. Matatalo mo ang mga Midianitang ito na para ka lang lumaban sa isang tao.”

Mga Hukom 6:14-16

Superman, Batman, at Spiderman. Darna at Captain Barbel. Ilan lamang sila sa superheroes na kilala sa pop culture. Mga taong mukhang pangkaraniwan pero may mga itinatago palang hindi pangkaraniwang kapangyarihan at abilidad para iligtas ang sanlibutan sa kasamaan.

Sa Mga Hukom 6, mababasa natin ang kuwento ni Gideon, isang lalaking naging hero ng mga Israelita. Nabalot ng takot ang mga kababayan ni Gideon nang sakupin sila ng mga Midianita kaya humingi sila ng tulong kay Yahweh (Mga Hukom 6:1-4). Tumugon si Yahweh sa pamamagitan ng pagpili kay Gideon. Noong una, hindi makapaniwala si Gideon na siya nga ang sinusugo ni Yahweh dahil sa kanyang pinanggalingang angkan at katayuan sa pamilya. Pero nang nagtiwala at sumunod Siya sa utos ni Yahweh (Mga Hukom 6:25-27 at Mga Hukom 7), natalo nila ang mga Midianita.

Sa buhay natin, maaaring may opportunities na galing sa Panginoon na tinatanggihan natin dahil sa tingin natin ay masyado itong malaki o imposibleng mangyari. Pakiramdam natin, hindi natin ito kaya dahil maliit ang tingin natin sa ating sarili o dahil alam nating limitado ang kakayahan natin. Pero kung tinatawag ka ng Panginoon at binibigyan ka Niya ng opportunities, o naglalagay Siya sa puso mo ng isang pangarap, paniwalaan mo rin ang sinabi Niya kay Gideon: “Makakaya mo ito sapagkat tutulungan kita.”

Ano ang dream o opportunities na ibinibigay sa iyo ng Panginoon ngayon? Sabi ni Jesus: “Ang nananalig sa akin ay makakagawa ng mga ginagawa ko, at higit pa kaysa rito …” Ang ganyang pananalig kay Jesus ang nagtulak kay Apostle Paul para sabihing, “Ang lahat ng ito’y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Cristo.” (Mga Taga-Filipos 4:13). Handa ka na rin bang sabihin ito?

Share this encouraging page to family and friends.
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

Panginoon, salamat sa bigay Ninyong kalakasan. Naniniwala akong sa pamamagitan ng lakas na kaloob Ninyo ay magagawa ko ang lahat ng pinapagawa Ninyo. Patnubayan Ninyo ako. Sa ngalan ni Jesus, Amen.

APPLICATION

Timbangin ang pros and cons ng isang mahalagang bagay na kailangan mong pagdesisyunan. Magtiwala na bibigyan ka ng Diyos ng karunungan. Manalig na kasama mo Siya at tutulungan ka Niya.

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

6 + 4 =