9

OCTOBER 2021

Share with family and friends
Narrated by Joyce Burton-Titular & Written by Precious Marian Calvario

Ang malumanay na sagot, nakapapawi ng galit, ngunit sa tugong marahas, poot ay hindi mawawaglit. Ang dila ng may unawa ay nagbubunga ng kaalaman, ngunit ang bibig ng mangmang ay bukal ng kahangalan … Ang magiliw na salita ay nagpapasigla sa buhay, ngunit ang matalas na pangungusap ay masakit sa kalooban.

Mga Kawikaan 15:1-2, 4

“Thank you for calling.” Ito ang madalas na greeting sa tuwing tumatawag tayo sa mga customer service hotline ng mga kumpanya. Hindi man natin nakikita ang tao sa kabilang linya, nalalaman natin kung magiliw ang pagtanggap nila sa mga tawag natin. Sa tono pa lang ng kanilang boses, way of speaking, at salitang ginagamit, napapakiramdaman natin kung sila ba ay nakangiti, nakasimangot, masaya, o galit. Kung minsan dahil sa marahas na paraan ng pagsasalita, kahit na hindi ito sinasadya at maganda naman ang intensyon ng parehong nag-uusap, nauuwi ito sa hindi pakakaunawaan o pag-aaway. Pero sa malumanay at wise na pagpili ng mga salita, maraming pag-uusap ang nauuwi sa mabuti at pagkakaayos.

Sa Mga Kawikaan 15:1-2 at 4, pinapaalalahanan tayo ng magandang bunga ng malumanay na sagot, pag-unawa, at magiliw na salita. Ganoon din, ang masamang epekto naman ng marahas na sagot, hindi pinag-isipang salita, at matalas na pangungusap. Kaya naman mahalagang matutunan natin ang tamang paraan ng pagkikipag-usap. Lalo na ngayon na marami na tayong paraan ng communication tulad ng face-to-face, phone calls, text messages, email, chat, o maging sa comments at posts natin sa social media. This can “make or break” our relationships. Kaya paalala din ng Mga Taga-Colosas 4:6, “Sikapin ninyong laging maging kaaya-aya at kapaki-pakinabang ang inyong pananalita sa kanila, at matuto kayong sumagot nang tama sa sinumang nagtatanong.”

Share this encouraging page to family and friends.

LET’S PRAY

Panginoon, salamat sa paalala Ninyo na ingatan ko ang bawat salitang binibitiwan ko at ang paraan ng pagsasabi nito. Tulungan Ninyo ako na maging conscious sa aking mga sinasabi at paraan ng pagsasabi para matuwa ang makakarinig nito. Lalo na Kayo. Gawin Ninyo akong sensitive lagi sa leading ng Holy Spirit. In Jesus’ name, Amen.

APPLICATION

Bago magsalita, pag-isipan kung ito ba ay kalugud-lugod sa Panginoon. Pag-isipan muna ang mga salitang gagamitin. Maging conscious din sa paraan ng iyong pananalita. Makakabuti rin kung magsasalita nang malumanay o dahan-dahan para ma-express mo ang nais mong sabihin nang mas malinaw.

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

2 + 15 =