11

AUGUST 2021

Share with family and friends
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
Narrated by Gutch Gutierrez & Written by Precious Marian Calvario

Huwag kang mag-alala, hindi kita pababayaan. At ito ang magiging katibayan na ako ang nagsugo sa iyo: sa bundok ding ito sasambahin ninyo ako kapag nailabas mo na sa Egipto ang aking bayan,” sabi ng Diyos.

Exodo 3:12

Ang Egypt ay minsang naging makapangyarihang bansa na umalipin sa mga Israelita, ang bayan ng Diyos, sa loob ng 400 taon. Pinili ng Diyos si Moises para gawin ang tila impossible mission—iligtas ang mga Israelita sa kamay ng Faraon ng Egypt at dalhin sila sa Lupang Pangako. Siya rin ang naging tagapamagitan sa covenant ng Diyos at mga Israelita.

Pero bago nagtagumpay si Moises sa kanyang misyon, hindi biro ang pinagdaanan niya. Ipinanganak siya sa panahon na ipinapapatay ang lahat ng Israelitang sanggol na lalaki pero naitakas siya at inampon ng prinsesa ng Egypt. Lumaki as a royalty pero nakapatay ng isang Egyptian kaya tumakas patungong Midian. Nanatili siya doon sa loob ng 40 taon, nakapag-asawa, at nagpastol ng mga tupa ng kanyang biyenang si Jethro. Hanggang sa isang araw, habang siya ay nagpapastol sa disyerto, tinawag siya ng Diyos para bigyan ng misyon. Ang tanong ni Moises sa Diyos, “Sino po ako para humarap sa Faraon at ilabas ang bayang Israel mula sa Egipto?”

May natanggap ka bang misyon mula sa Panginoon na mukhang imposible? Pakiramdam mo ba ay hindi ka karapat-dapat na gawin ito dahil may mas kayang gumawa nito kaysa sa iyo? Hindi ka nag-iisa. Kahit si Moises ay nakipag-bargain din sa Diyos para lamang hindi siya ipadala. Pero sa simula pa lang ay may plano na ang Diyos para kay Moises. Lahat ng pinagdaanan niya, tagumpay man o kabiguan, ay paghahanda. Hindi sumuko ang Diyos sa pagbibigay ng kailangan ni Moises matuloy lamang ang pagtupad niya sa kanyang misyon (Exodo 4:1-17).

Tulad ni Moises, magtiwala tayo sa Diyos at sumunod sa Kanyang direksyon sa atin. Ang bilin ng Diyos kay Moises na hindi siya dapat mag-alala dahil hindi siya pababayaan ay pangakong maaari din nating panghawakan. Kaya kapatid, magtiwala at sumunod tayo sa Diyos. Our mission is possible.

Share this encouraging page to family and friends.
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

Panginoon, salamat sa Inyong katapatan. Magtitiwala at susunod kami sa Inyo dahil mapapagkatiwalaan ang mga pangako Ninyo, gaya ng ipinakita Ninyo sa buhay ni Moises. Sa ngalan ni Jesus, Amen.

APPLICATION

Pag-isipan ang opportunity or assignment na mukhang ibinibigay sa iyo ng Panginoon. Paano ka inihanda ng mga naging karanasan mo para sa assignment na ito? Rely on God’s grace para tulungan kang i-overcome ang mga weakness mo. Magtiwala na hindi ka pababayaan ng Diyos.

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

5 + 11 =