4

AUGUST 2021

Susunod o Malulunod?

by | 202108, Devotionals, Salvation, Security

Share with family and friends
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]
Narrated by Sonjia Calit & Written by Joshene Bersales

Yahweh, nang ako’y nasa kagipitan, nanalangin ako sa inyo, at sinagot ninyo ako. Mula sa daigdig ng mga patay ako’y tumawag sa inyo, at dininig ninyo ako.

Jonas 2:2

Isa sa pinakakilalang minor prophet sa Old Testament si Jonah. Isa rin siya sa pinakapasaway. God commanded him to go to Nineveh para magbigay ng warning tungkol sa upcoming judgment Niya. Pero anong ginawa ni Jonah? He sailed for Tarshish, na nasa opposite direction ng Nineveh!

Nasubukan na ba ninyong maging Jonah? May inuutos ba sa inyo si Lord pero pilit ninyo Siyang tinatakbuhan? Sabi sa Mga Awit 139:7-12, hindi naman talaga natin matatakasan ang Panginoon. Sa langit man o sa ilalim ng lupa, sa liwanag man o sa dilim, naroon ang Diyos. Na-realize ito ni Jonah nang abutan ng bagyo ang sinasakyan niyang barko sa dagat. Inamin niya sa mga kasama, “Alam kong ako ang dahilan kaya nagkaroon ng ganito kalakas na bagyo” (Jonas 1:12).

Despite Jonah’s disobedience, nagpadala pa rin ng dambuhalang isda ang Panginoon para iligtas siya sa pagkakalunod. Binigyan Niya ng pagkakataon si Jonah para pagsisihan ang kanyang kasalanan. Napakaganda ng panalangin ni Jonah sa Jonas 2, dahil pinapakita rito hindi lamang paano nagpakumbaba ang propeta, kundi paano sinagot ng Panginoon ang kanyang panalangin.

Likewise, laging handa ang Panginoon na bigyan tayo ng second chance para sumunod. Kahit gaano pa katigas ang ating ulo, kahit ilang beses natin subukang tumakbo palayo sa Kanya, He’s always ready to welcome us back. Puwedeng i-discipline Niya tayo tulad ng pagdisiplina Niya kay Jonah, pero know that He’s doing that because He loves us. Sabi sa Job 5:17, “Mapalad ang taong dinidisiplina ng Diyos na Makapangyarihan, ang pagtutuwid niya sa iyo’y huwag mong ipagdamdam.”

Is God calling you to do something for Him? Learn from Jonah’s story. Handa si Lord na magpatawad at magbigay ng second chances. Pero really, hihintayin mo pa bang lulunin ka ng dambuhalang isda bago ka sumunod?

Share this encouraging page to family and friends.
[addthis tool="addthis_inline_share_toolbox"]

LET’S PRAY

Lord, pinagsisisihan ko ang mga pagkakataong lumabag ako sa kalooban Ninyo at tumakas ako mula sa Inyo. Salamat dahil patuloy Kayong nagbibigay ng isa pang pagkakataon sa akin. Tulungan Ninyo akong maging masunurin sa Inyong mga utos. Amen.

APPLICATION

Basahin ang panalangin ni Jonah sa Jonas 2:1-9. Gumawa ng sariling version ng panalangin at i-save ito sa iyong journal o cell phone. Ipanalangin mo ito kapag hinihingi ng pagkakataon.

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

3 + 14 =