2

DECEMBER 2021

Share with family and friends
Narrated by Erick Totanes & Written by Maria Rita Ilya M. Magallona

Hindi ko ikinasisiya ang kamatayan ng masama,sabi pa ni Yahweh. Ang ibig ko nga, siya’y magsisi at magbagong-buhay. 

Ezekiel 18:23

Lahat tayo ay nakaranas nang madaya, magawan ng masama, at masaktan. At kadalasan, ang una nating reaction ay magalit at mag-isip kung paano tayo gaganti. Bakit hindi? Ang ginawa sa atin ay maaaring nakakainis, nakakapikon, o nakakasira sa buhay natin. Ang hirap magpatawad. Minsan, parang imposible. Kaya kapag may masamang nangyari sa nakasakit sa atin, nagsasaya tayo. “Buti nga sa kanya!” ang sasabihin natin. 

Pero iba si Lord. Totoong holy Siya at hindi Niya kinukunsinti ang kasamaan. Totoong sa appointed time ay hahatulan Niya ang lahat ng tao ayon sa kanilang ginawa. At dahil walang perfect na tao maliban kay Cristo, lahat ng hindi nagtiwala sa Kanya bilang Savior at nag-commit sa Kanya bilang Lord ay parurusahan Niya. Pero matutuwa ba Siya talaga sa pagparusang ito? Ayon sa Kanyang salita mismo sa Ezekiel 18:23 ay hindi. Sinabi pa nga Niya na mas matutuwa Siya kung magbabagong-buhay sila. Sa New Testament, sinabi din ni Apostol Pedro na mas gusto ni Lord na lahat ay magbalik-loob sa Kanya, at wala sanang mapahamak (2 Pedro 3:9).

Kung tayo ay followers ni Cristo, dapat ganito rin ang attitude natin sa mga masasama, lalo na sa mga nakasakit sa atin. Kaya ba natin? Kung tayo lang, hindi. Pero ang lahat ng bagay ay magagawa natin dahil sa lakas na kaloob sa atin ni Cristo (Mga Taga-Filipos 4:13). Kaya makakapagpatawad din tayo sa pamamagitan ni Cristo.

Share this encouraging page to family and friends.

LET’S PRAY

Lord, nakikita po Ninyo ang sakit na dulot ng mga taong nakasakit sa akin. Gusto ko po silang patawarin, pero ang hirap. Tulungan po Ninyo akong patawarin sila. Kayo na po ang bahala sa kanila dahil nagtitiwala ako sa Inyong justice. Nawa ay manampalataya sila kay Jesus para magbalik-loob sila sa Inyo at makapagbagong-buhay. In Jesus’ name, Amen.

APPLICATION

Tuwing may mababalitaan kang mga taong gumawa ng crimes o iba pang masasamang bagay, ipag-pray mo na magsisi sila at manampalataya kay Jesus. Ipag-pray mo rin ang criminal justice system sa ating bansa, na i-reflect nito ang righteousness, justice, at mercy ng Panginoon. Pray also for God’s comfort and justice for the victims.

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

14 + 2 =