2

JULY 2021

Share with family and friends
Written and Narrated by Felichi Pangilinan-Buizon

Subalit idinalangin kita upang huwag manghina ang iyong pananampalataya. At kapag nagbalik-loob ka na, patatagin mo ang iyong mga kapatid.

Lucas 22:32

Hindi makatulog si Mrs. Gracie. May takot siyang nararamdaman. Naisip niyang ipag-pray agad ang asawa niyang si Colonel Archibald Gracie na nasa dagat sakay ng Titanic. Hindi siya tumigil sa pagdarasal hanggang madaling araw. Tumigil lang siya nang naging payapa ang pakiramdam niya at nakatulog siya. Samantala, si Col. Gracie at ang daan-daang pasahero ay namemeligro dahil sa palubog na ang barko nila. Nang hinahatak na si Col. Gracie pababa ng malamig na tubig-dagat, sumuko na siya and in his heart nagpaalam na siya sa kanyang asawa. Pero bigla siyang nagkaroon ng panibagong lakas at parang isdang nakawala, kaya dali-dali siyang lumangoy pataas. Natagpuan niya ang isang lifeboat na nakataob kaya kasama ng iba, sumakay siya rito hanggang sa mailigtas sila ng isa pang lifeboat pagdating ng madaling araw.

Ang mga dasal ng ating mahal sa buhay ay makapangyarihan dahil makapangyarihan ang Diyos na kanilang tinatawagan. Tuwing may nagdarasal para sa atin, nagbabago ang takbo ng laban. Paano pa kaya kung ang Panginoon mismo ang nananalangin para sa atin?

Alam ni Jesus na may dadaanang matinding pagsubok ang alagad Niyang si Pedro. Kaya siniguro Niya na alam ni Pedro na ipinag-pray na siya at kahit magkasala siya, magbabalik-loob at gagamitin pa rin siya ni Lord para patatagin ang ibang believers. Just like Jesus said, tatlong beses ipinagkaila ni Pedro na kilala niya ang Panginoon. Ngunit pinagsisihan niya ito at nanumbalik siya sa Diyos. Pinatawad Siya ng Panginoon at inatasang magpalaganap ng Mabuting Balita at mangalaga sa mga mananampalataya (John 21:15-17).  At dahil sa biyaya ng Diyos, naging tapat si Pedro at iba pang alagad sa pangagaral kaya lumaganap ang Christianity sa buong daigdig.

Kapatid, alam ni Lord ang ating mga pinagdadaaanan at pagdadaanan pa. Siya ngayon ay nasa kanan ng Diyos upang mamagitan para sa atin (Mga Taga-Roma 8:34). Alam Niya na may panahong magkakamali tayo, o titiklop tayo sa tindi ng hamon, pero huwag tayong mawalan ng pag-asa. Ang nakakaunawa sa atin nang lubusan is praying for us. Isipin mo, ibubulong lang Niya sa Diyos Ama ang ating kailangan! Siguradong beyond what we can ask or think ang sagot sa dalangin Niya para sa atin!

Katulad ng nangyari kay Col. Archibald Gracie—akala niya’y katapusan na niya pero naging instrumento pa siya para matulungan ang maraming pasahero ng Titanic. Bukod dito, naisulat pa niya ang The Truth about the Titanic, isa sa pinaka-accurate na salaysay ng trahedya ng Titanic. At katulad ni Pedro, kung ikinaluwalhati ni Jesus at ikinabuti ng buong iglesia ang resulta ng Kanyang panalangin, makakaasa din tayo na dahil sa panalangin ni Jesus, the best is yet to come!

Share this encouraging page to family and friends.

LET’S PRAY

Salamat, Panginoon na patuloy Ninyo kaming ipinapanalangin. Salamat at lubos Ninyong nauunawaan ang aming pinagdadaanan at kalooban Ninyo na mapagtagumpayan namin ito. Bigyan Ninyo kami ng wisdom para isipin at piliin ang kalooban Ninyo sa bawat sandali.

Amen.

APPLICATION

Ipinapanalangin tayo ni Jesus hindi lang para patatagin ang loob natin kundi para maipanalangin din natin ang iba. Sino ang pinapaalala ng Panginoon na nangangailangan ng panalangin? Mamagitan ka, katulad ng ginagawa ni Jesus. Ilista mo ang prayer concerns nila sa iyong Prayer List.

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

14 + 3 =