Free to be a Blessing

Free to be a Blessing


Narrated and Written by Felichi Pangilinan Buizon

Nilikha Niya tayo na may kalayaang gumawa ng mabuti para sa ikaluluwalhati Niya. We were set free to be a blessing.

Free to be a Blessing

Kordero ng Diyos


Written and Narrated by Felichi Pangilinan Buizon

Katulad ng mga tupa, si Jesus ay kinailangang isakripisyo. Hindi coincidence na Pista ng Paskwa nang namatay Siya sa krus.

Free to be a Blessing

Nakinig at Nanampalataya


Narrated & Written by Felichi Pangilinan-Buizon

Dahil sa kanyang mga narinig, naniwala si Rahab na ang Diyos ng Israel ang Diyos ng langit at ng lupa.

Free to be a Blessing

May Hangganan ang Bagyo


Narrated by Felichi Pangilinan Buizon & Written by Felichi Pangilinan Buizon

We are not storm-free but storm-proof. We will make it through the storm, but it doesn’t mean na wala ng bagyong darating uli.

Free to be a Blessing

It’s about His Agenda, Not Mine


Narrated by Felichi Pangilinan Buizon

Alam natin ang nangyari noong nagpasakop na si Moses sa timing at paraan ni Lord. Under Moses’ leadership, napalaya ang mga Israelite pagkatapos ng 400 years of slavery.