Loving an Enemy

Loving an Enemy


Narrated by Felichi Pangilinan Buizon”

We who were once enemies of God received His unconditional love na may pagpapatawad. And His message is the same: “Kahit ganyan ka, mahal pa rin kita.”

Loving an Enemy

Makinig sa Tinig ng Diyos


Narrated by Felichi Pangilinan Buizon”

Bago tayo mag-isip ng solusyon at kumilos, gayahin natin si Elias. Maghintay tayo ng revelation mula sa Diyos.

Loving an Enemy

Kalayaan mula sa Piitan


Narrated by Felichi Pangilinan Buizon”

Hindi ikinagugulat ng Diyos ang anumang sitwasyon natin. May plano Siya. Magpasakop tayo sa paraan at sa schedule Niya.

Bantayan Ang Bibig

Bantayan Ang Bibig


Narrated by Felichi Pangilinan Buizon

Pero sa Panginoon, walang mahirap. Nangako Siya na kikilos Siya sa atin para magawa natin ang Kanyang kalooban (Filipos 2:13).

Dahil Sa Pag-ibig

Dahil Sa Pag-ibig


Narrated by Felichi Pangilinan Buizon

Nagpagapos para sa ating kalayaan. Inialay ang Kanyang sarili para tayo’y mapawalang-sala. Iyan ang pag-ibig ng Diyos para sa iyo at sa akin!