13

JULY 2021

Share with family and friends
Written and narrated by Felichi Pangilinan-Buizon

Ang Espiritu ng Diyos ang gumawa sa akin, buhay na taglay ko ay sa Makapangyarihang Diyos nanggaling.

Job 33:4

Lahat ng bagay sa mundo ay nilikha ng Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang Salita. Ayon sa Genesis 1 kung saan mababasa ang story of Creation, nang likhain ng Diyos ang mundo, sinabi Niya halimbawa, “Let there be light!” Pero pagdating sa atin, hinugis Niya tayo ayon sa Kanyang wangis, gamit ang Kanyang kamay (Genesis 1:26). Special!

Pero minsan kapag may pinagdadaanan tayong mahirap na sitwasyon, nakakalimutan natin that we are special. Lalo na kung may sinasabi din ang iba sa atin at pilit tayong pinaniniwala na wala tayong halaga. Oras na para manindigan. Makikinig ba tayo sa boses ng ibang tao o sa boses ng ating Dakilang Manlilikha? Balikan natin ang Kanyang Salita.

Una, ayon nga sa Genesis 1:26, nilikha tayo ayon sa larawan at wangis ng Diyos. Diniinan pa ito ni Job nang sabihin niyang, “Ang Espiritu ng Diyos ang gumawa sa akin, buhay na taglay ko ay sa Makapangyarihang Diyos nanggaling” (Job 33:4). Binigyan tayo ng Diyos ng buhay, pero hindi lang ito physical life. May taning ang physical life natin dito sa lupa, pero nilikha tayo ng Diyos na may spirit at iyon ang mas mahalaga at mabubuhay ng panghabang panahon. Jesus secured for us this eternal life. Hindi lang tayo “Made in Heaven”, “Made for Heaven” pa!

Pangalawa, tayo ay nilikha ng may pagmamahal. “Made with Love.” Hindi tayo rush order! Pinag-isipan at pinagplanuhan tayo, nilikha nang may buong pag-iingat. Bawat isa sa atin ay nilikha Niyang espesyal para maging blessing tayo sa isa’t isa at makapagbigay ng glory sa Kanya.

At pangatlo, nilikha tayo na may Lifetime Warranty. Kahit kailan, we are welcome to come to our Maker tuwing tayo ay nalo-lowbat, nasasaktan, nalulungkot, nangangailangan ng encouragement, maintenance, at rest. Makakatiyak tayo, kahit na minsan tila hindi natin maramdaman o makita, na ang mabuting gawang inumpisahan sa atin ng Diyos ay kasalukuyang binubuo Niya hanggang maging ganap at kumpleto.

Share this encouraging page to family and friends.

LET’S PRAY

Panginoon, salamat na ako ay Inyong nilikha ayon sa Inyong wangis. Salamat Jesus, at inialay Ninyo ang Inyong buhay para tubusin ako sa aking kasalanan. Thank You, Holy Spirit, na ang kapangyarihan Ninyo ang nagbibigay-buhay sa akin. Gawin po Ninyo ang nais Ninyo sa aking buhay. Amen.

APPLICATION

Isulat ang pangalan ng mga taong nagkasala sa iyo at sa katabi ay ang mga nagawa nilang kasalanan sa iyo. Ipanalangin mo sila ng ganito, “Panginoon, dahil ako’y iyong pinatawad sa aking pagkakasala, pinapatawad ko si _______ sa mga sakit, galit at poot na naidulot niya sa akin dahil sa ginawa niyang ________. Pagpalain Ninyo siya. Gamitin Ninyo ang karanasang ito sa ikabubuti ko. Amen.”

SHARE THIS MEME

CAN WE PRAY FOR YOU?

11 + 10 =