Apollo 11

Apollo 11


Narrated by Joyce Burton-Titular & Written by Celeste Endriga-Javier

Diyos na lumikha ng kalangitan, ng lupa at dagat, at lahat ng bagay. Sapat na ang Kanyang mga pangako na tunay na maaasahan.

Apollo 11

Si God at ang Hairdresser


Narrated by Celeste Endriga Javier & Written by Lara Quigaman Alcaraz

Yung walang-wala ka ng pera at balak mo na lang mag-fast, tapos eto ang kaupisina mong ginamit ng Diyos at nilibre ka sa eat-all-you-can.

Apollo 11

Hanapin Kasi ang Dahilan!


Narrated by Byron Sadia & Written by Celeste Endriga-Javier

Kapatid, anuman ang iyong problema, hanapin mo ang dahilan at ihingi mo ng tulong sa mahabagin nating Diyos. Pinalaya na tayo ni Jesus!

Apollo 11

Tara’t Magtipon-tipon!


Narrated by Byron Sadia

Alam Niya na sa pagtitipon, napapalakas natin ang isa’t isa. Kaya huwag nating kaligtaang dumalo sa mga gathering gaya ng Bible study.

Apollo 11

Si Magdalena at Si Aldrin


Narrated by Joyce Burton Titular

Kapatid, ang takot at kabalisahan ay hindi galing sa ating Panginoong mapagmahal. Tandaan natin, “Ang pagpapala ni Yahweh ay kayamanan, na walang kasamang kabalisahan”