Under Construction

Under Construction


Narrated by Ivy Catucod & Written by M.C. Navarro

Hayaan natin na si Jesus ang maging “Foreman” ng ating buhay. Ipaubaya natin sa Kanya ang pagsasaayos sa mga dapat ayusin sa atin.

Under Construction

Petsa de Piligro


Narrated by Ivy Catucod & Written by Clarissa Estuar-Navarro

Tutugunin ng Diyos ang pangangailangan ng mga tumatawag sa Kanya sa pamamagitan ng Kanyang Anak na si Jesus. Kaya kay Jesus, hindi ka mamemeligro.

Under Construction

Tempted To Quit?


Narrated by Sonjia Calit & Written by Clarissa Estuar-Navarro

As you continue your own faith walk, ituon mo lang ang mga mata mo sa Panginoon. And let Him show you how He can turn your situation around for you.

Under Construction

Secure in His Love


Narrated by Camila Kim Galvez

But there are standards that never change—ang standards na itinakda ng Diyos at inilahad Niya sa Biblia. Pinapaalala rin sa atin ng Mga Awit 139:13-14 na ang Diyos ang lumikha sa atin.

Under Construction

Kung Kulang ang iyong Pananampalataya


Narrated by Alice Labaydan”

Manghina man ang ating pananampalataya, higit na makapangyarihan ang Diyos na Siyang magpapalakas nito at tutugon sa ating mga dalangin.