The Lord Hears Our Prayers

The Lord Hears Our Prayers


Narrated by Precious Lara Quigaman-Alcaraz & Written by Michellan Alagao

Balikan ang iyong old prayers, at kung kailangan mo pa silang ipag-pray, muli mo silang ipanalangin sa Panginoon.

When God is Silent

When God is Silent


Narrated by Erick Totanes & Written by M.C. Navarro

Gusto Niyang mag-grow ang trust at confidence natin sa Kanya. Sa ganitong paraan lalago ang faith natin.

See God’s Goodness

See God’s Goodness


Narrated by Honeylet Venisse A. Velves & Written by Honeylet Venisse A. Velves

In real life, si Jesus ang ating security sa lahat ng sitwasyon. Magpasalamat tayo that God provides.

Life Questions

Life Questions


Narrated by Mari Kaimo & Written by Precious Marian Calvario

Inaanyayahan tayo ng Panginoon na alamin ang mga kasagutan sa ating mga tanong sa pamamagitan ng pagtawag sa Kanya.

Sino ang Tunay na Anak?

Sino ang Tunay na Anak?


Narrated by Icko Gonzalez & Written by Deb Bataller

God longs for us to accept Him as our Father and be part of His spiritual family.

Harapin ang Salarin!

Harapin ang Salarin!


Narrated by Binoy Sadia & Written by Celeste Endriga-Javier

Mainam na palipasin muna ang galit nang mag-isa. Magmuni-muni. Mag-pray.